Nội quy


Chào mừng quý anh chị gia nhập vào MBM. Khi được chấp thuận gia nhập vào MBM tất cả hội viên được yêu cầu phải đọc tài liệu này để nắm thông tin về chính sách dành cho hội viên gia nhập.

1. Cam kết của hội viên
- Tôi cam kết trung thực với thông tin cung cấp.
- Tôi cam kết chất lượng sản phẩm/dịch vụ đúng với công bố.
- Tôi cam kết tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.
- Tôi cam kết hợp lực cùng các hội viên khác.
2. Một số quy định về hoạt động:

2.1 Cam kết hoàn thành hội phí: Hội phí được đóng định kỳ theo năm nhằm duy trì các hoạt động của tổ chức MBM, hội phí chỉ được sử dụng vào mục đích gia tăng lợi ích đến hội viên.

2.2 Cam kết tham dự offline: Tất cả hội viên bắt buộc phải tham dự buổi offline tháng, nếu vắng mặt phải có thông báo trước ít nhất 24h trước ngày offline, không thông báo bị phạt đóng quỹ 500.000 đồng. Vắng mặt quá 2 lần liên tiếp sẽ bị xóa khỏi danh sách hội viên MBM.

2.3 Điện thoại reo: trong giờ sinh hoạt, nếu để điện thoại reo, người để reo đóng quỹ 100.000 đồng và 2 người ngồi bên cạnh đóng quỹ 100.000 đồng/người vì không nhắc nhở nhau. Nếu đã được nhắc mà vẫn để điện thoại reo người đó đóng quỹ 300.000 đồng.

2.4 Quy tắc chi kinh phí cho hoạt động:
- Sinh nhật, hiếu hỷ... quỹ hội chi 300.000 đồng/người.
- Khai trương, tân gia quỹ hội chi 500.000 đồng/người.
- Mỗi năm tổ chức 2 lần ngày hội gia đình MBM (family day): quỹ hội cân đối để có thể chi ra ở mức cao nhất có thể.
- Các hoạt động khác như MBM Lunch, vui chơi giải trí...: theo nguyên tắc hội viên tự túc chi trả.

Nội quy được hội viên thông qua vào 9h30 ngày 20/09/2018 & có hiệu lực sau khi thông qua.