Khảo sát nhu cầu tham dự hiệp hội doanh nghiệp


Mục tiêu:
- Lắng nghe ý kiến hội viên.
- Lắng nghe ý kiến của người đã từng tham dự tổ chức MBM hoặc VBM.
- Lắng nghe ý kiến của hội viên mục tiêu (là doanh chủ của công ty SME & startup).

Sau khi lắng nghe sẽ:
- Cải tiến lại sản phẩm/dịch vụ của MBM nhằm thỏa mãn nhất nhu cầu của hội viên mục tiêu.

Đối tượng khảo sát:
- Hội viên MBM.
- Khách mời đã từng tham dự MBM, VBM.
- Những người được xem là hội viên mục tiêu.

Thời gian thực hiện: đến hết ngày 19/09/2018, để từ đó admin sẽ có báo cáo cụ thể đến mọi người để nắm tình hình.

Trả lời theo form khảo sát: http://bit.ly/mbm-khao-sat


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -