Những hoạt động định kỳ tại tổ chức MBM


Sự kiện offline "MBM tháng"

Mục tiêu:
- Là sự kiện kết nối giao thương tháng của MBM.
- Thu hút lượng người tham dự nhiều gồm cả hội viên và khách mời.

Đối tượng tham dự:
- Bắt buộc với tất cả hội viên MBM.
- Khách mời là những người kinh doanh, doanh nghiệp, startup…

Thời gian diễn ra: sáng thứ 5 đầu tiên của tháng, từ 7h30 đến 11h30.

Địa điểm: CIT, số 149 đường Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.

Nội dung chương trình offline tháng:
7h30 - 8h30: ăn sáng và giao lưu mở.
8h30 - 8h45: giới thiệu về MBM.
8h45 - 11h30: chia sẻ về chủ đề kinh doanh của tháng.
Kết thúc.

Sự kiện "MBM Lunch" - Ăn trưa & kết nối

Mục tiêu:
- Thu hút lượng người tham dự gồm hội viên và khách mời.
- Là sự kiện kết nối giao thương thông qua hoạt động ăn trưa cùng nhau.
- Là cơ hội để chăm sóc/giao lưu được nhiều hơn với khách đã tham dự sự kiện của tháng.

Đối tượng tham dự:
- Khuyến khích tất cả hội viên MBM tham dự
- Khách mời là những người kinh doanh, doanh nghiệp, startup…

Thời gian diễn rasáng thứ 5 tuần đầu tiên của tháng ngay sau sự kiện MBM tháng, từ 11h30 đến 13h30.

Địa điểm: Nhà hàng nào đó theo quyết định của ban tổ chức.

Nội dung chương trình MBM - Lunch:
11h30 - 12h: đón khách.
12h - 13h30: khai tiệc và kết nối giao thương.
Kết thúc.

Chi phí: chia sẻ chi phí từ 100.000 - 500.000 đồng (theo đơn giá nhà hàng).

Sinh hoạt offline "MBM tuần"

Mục tiêu:
- Họp nội bộ hội viên MBM, tăng kết nối và cập nhật thông tin.
- Lên kế hoạch thực hiện sự kiện offline tháng.

Đối tượng tham dự: chỉ dành riêng cho hội viên MBM (hội viên MBM có quyền tham dự/không tham dự, chỉ bắt buộc ban điều hành MBM phải tham dự hoặc có người đi thay thế).

Thời gian: sáng thứ 5 hàng tuần từ 7h đến 9h.

Địa điểm CIT, số 149 đường Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.

Nội dung chương trình offline tuần:
7h - 8h: ăn sáng và giao lưu mở.
8h - 8h05: cùng nhau đọc lời cam kết của MBM.
8h05 - 8h15: chia sẻ 10 phút.
8h15 - 8h20: hội viên cập nhật thông tin mới.
8h20 - 9h: họp nội bộ.
Kết thúc.

Nội quy được hội viên thông qua vào 9h30 ngày 20/09/2018 & có hiệu lực sau khi thông qua.