Trung Tâm Tư Vấn Ứng Dụng Kinh Tế CIT

 

Trung Tâm Tư Vấn Ứng Dụng Kinh Tế CIT được hình thành dựa trên cở sở sự mở rộng của các nhu cầu về hoạt động Tư vấn – Thông tin và bồi dưỡng kỹ năng quản trị kinh doanh và quản lý kinh tế ở Việt Nam và trên cơ sở ứng dụng thực tiễn các kết quả đã đạt được trong quá trình nghiên cứu về quản trị học, về cơ chế quản lý và các chính sách phát triển nền kinh tế.


Trung Tâm CIT là cơ quan nghiên cứu, đào tạo ứng dụng kinh tế tại TPHCM và khu vực phía Nam; là tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ, thực hiện các dịch vụ về tư vấn kinh tế, cung cấp thông tin và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý kinh tế cho doanh nghiệp, phục vụ cho mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành Phố theo hướng nâng cao chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của các Doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

HOẠT ĐỘNG CHÍNH:

Nghiên cứu

Tư vấn

Đào tạo

Tính đến nay, CIT đã thực hiện trên 250 hợp đồng tư vấn, hoàn thành 15 nghiên cứu có giá trị ứng dụng cao và tổ chức được hơn 862 khóa đào tạo với tổng cộng 33.810 học viên.

Ngoài ra, trung tâm đã tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề nhằm giúp các doanh nghiệp tháo gỡ các bất cập trong việc áp dụng các Nghị định, Thông tư mới ban hành của Chính phủ cũng như là các Bộ – Sở – Ngành có liên quan.

Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Email: cithids@gmail.com | Website: http://cithids.vn/

Không có nhận xét nào:
Viết Nhận xét